Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja in storitev

1. Splošni pogoji poslovanja

1.1. Splošna določila

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti ter urejajo poslovni odnos med naročnikom (v nadaljevanju NAROČNIK) in podjetjem ARTBEAT, Primož Kostanjevec s.p. (v nadaljevanju IZVAJALEC ali PONUDNIK). Kot NAROČNIKA je šteti vsako pravno ali fizično osebo, ki poda naročilo, da ji IZVAJALEC dobavi blago ali opravi storitev. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa in storitve v kolikor na posameznih spletnih ali tiskanih obrazcih niso izrecno navedena.

NAROČNIKA in IZVAJALCA zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje naročila.

Splošni pogoji poslovanja so javno objavljeni na spletni strani in na vpogled na sedežu podjetja ARTBEAT, Primož Kostanjevec s.p.

1.2. Informacija o ponudniku in kontaktni podatki

 • Ponudnik: ARTBEAT, Primož Kostanjevec s.p.
 • Sedež ponudnika: Na Jožefu 43, 2310 Slovenska Bistrica
 • Matična številka: 9104704000
 • Davčna številka: 67938698
 • TRR: SI56 6100 0002 7038 515 (Delavska hranilnica d.d.)
 • E-mail: info@artbeat.si
 • Spletna stran: https://artbeat.si
 • Tel.: 041 343 949
 

1.3. Spletna stran

Spletna stran dosegljiva na naslovu artbeat.si je last podjetja ARTBEAT, Primož Kostanjevec s.p.

IZVAJALEC ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletnih strani, promocijskih tiskovin ter drugih reklamnih sporočil in vanje vključenih vsebin. IZVAJALEC tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane v prej omenjenih medijih.

IZVAJALEC ne odgovarja za občasno nedelovanje spletne strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Obiskovalci spletne strani lahko vsebine spletne strani uporabljajo izključno v osebne in nekomercialne namene. Kakršnakoli druga uporaba, kopiranje, objava in distribucija spletnih vsebin ali njihovih posameznih delov je brez dovoljenja podjetja ARTBEAT, Primož Kostanjevec s.p. prepovedana.

Vsebine so avtorsko zaščitene in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati!

1.4. Sklenitev pogodbe

Pogodba med NAROČNIKOM in podjetjem IZVAJALCEM se sklene na naslednji način. NAROČNIK poda IZVAJALCU naročilo, ki ima pravno naravo vabila k dajanju ponudbe. Naročilo mora vsebovati:

 • firmo, sedež, poslovni naslov in davčno št. NAROČNIKA, če je NAROČNIK pravna oseba,
 • ime in priimek, prebivališče, če je NAROČNIK fizična oseba,
 • ime in podpis zakonitega zastopnika NAROČNIKA oz. podpis NAROČNIKA fizične osebe,
 • naslov e-pošte, telefonsko in/ali fax številko na katere je NAROČNIK dosegljiv,
 • storitev/storitve, ki jih NAROČNIK naroča,
 • morebitne datoteke, v kolikor so ključne za izvedbo naročila in pripravo ponudbe,
 • druge, za izvedbo naročila relevantne, informacije.

Na podlagi prejetega naročila IZVAJALEC pripravi ponudbo. NAROČNIK akceptira ponudbo s potrditvijo ponudbe po elektronski pošti ali z naročilnico (sklicevanje na ponudbo) ter plačilom dogovorjenega avansa.

V primeru oddaje naročila preko spletne trgovine je ponudba potrjena z oddajo oz. potrditvijo naročila preko spleta.

NAROČNIK je s akceptiranjem ponudbe in potrditvijo naročila preko spleta izrecno seznanjen:

 • da je blago izdelano po izrecnih in natančnih navodilih ter predlogah NAROČNIKA in prilagojeno njegovim osebnim potrebam,
 • da se je opravljanje storitve začelo na podlagi NAROČNIKOVEGA izrecnega predhodnega soglasja in privolitve, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo IZVAJALEC v celoti izpolni, zaradi česar NAROČNIK nima pravice do odstopa od pogodbe po določbah 43. č. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

S tem je pogodba med NAROČNIKOM in IZVAJALCEM sklenjena. Sestavni del pogodbe so ti splošni pogoji poslovanja.

1.5. Cene

Cena za naročene storitve in izdelke se določi v ponudbi oz. spletni trgovini, ki jo potrdi NAROČNIK z akceptom, kot je določeno v členu Sklenitev pogodbe skupaj z ostalimi določili pogodbe. Cena zajema izključno storitve in izdelke, ki so v ponudbi izrecno navedeni.

V kolikor mora IZVAJALEC za izvedbo naročene storitve opraviti še dodatne storitve, ki niso izrecno navedene v ponudbi (kot npr. ročno vnašanje/prepisovanje vsebin, fotografiranje, dodatne korekcije ali verzije izven obsega ponudbe…), se takšne storitve dodatno zaračunajo NAROČNIKU skladno z, na dan opravljanja storitve, veljavnim cenikom IZVAJALCA.

Dodatne storitve po želji NAROČNIKA se prav tako dodatno zaračunajo NAROČNIKU skladno z, na dan opravljanja storitve, veljavnim cenikom IZVAJALCA.

Minimalna obračunska enota za manjša dela in storitve je 1 ura.

Minimalna obračunska enota za obsežnejše projekte (spletna mesta, trgovine…) je 1 dan.

Minimalna obračunska enota za storitve, vezane na ponavljajoče intervale (npr. vzdrževanje spletnega mesta…) je 1 mesec.

Izvajalec lahko dodatno zaračuna stroške, če mu ti nastanejo pri opravljanju dejavnosti in niso vključeni v ceno po tej pogodbi, za kar pa mora vedno predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika. Za pisno soglasje se šteje tudi elektronsko sporočilo.

Cene vezane na individualne pogodbe veljajo do izteka pogodbe in se lahko ob podaljšanju pogodbe spremenijo.

Cene prikazane na spletni strani ali navedene v ponudbi so izražene v EUR in na vsebujejo davka. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

1.6. Nujna naročila in povišanje cen

V kolikor je na željo NAROČNIKA naročilo potrebno izvršiti v 24 urah od potrditve ponudbe in je to logistično ter tehnično izvedljivo, se dogovorjena cena in/ali cena po ceniku zviša za 30 %.

V kolikor je na željo NAROČNIKA potrebno naročilo izvršiti v soboto, nedeljo ali ob praznikih in je to logistično ter tehnično izvedljivo, se dogovorjena cena in/ali cena po ceniku zviša za 40 %.

V kolikor je na željo NAROČNIKA potrebno naročilo izvršiti še isti dan, ko je NAROČNIK potrdil ponudbo, ali ponoči in je to logistično ter tehnično izvedljivo, se dogovorjena cena in/ali cena po ceniku zviša za 50 %.

1.7. Plačila

V kolikor ni drugače dogovorjeno je NAROČNIK dolžan plačati storitve in izdelke s 100 % brezobrestnim avansom. Kot dan plačila se šteje dan, ko IZVAJALEC prejme plačilo na svoj TRR ali ko mu je plačilo izročeno v gotovini.

Glede na način oddaje naročila (preko prodajnega svetovalca, preko spletne trgovine) in pravnega statusa NAROČNIKA (pravna oseba, fizična oseba) so na voljo različni načini plačil:

 • plačilo po ponudbi/predračunu*
 • s plačilno oziroma kreditno kartico in PayPal (spletna trgovina)
 • plačilo po valuti (velja le za podjetja, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo)

*Po prejemu plačila po ponudbi/predračunu se naročilo sprovede v proces obdelave.

IZVAJALEC lahko določi tudi drugačen rok plačila, vendar mora biti takšen rok plačila izrecno zapisan s strani IZVAJALCA na ponudbi ali pogodbi.

NAROČNIK v celoti odgovarja za plačilo, tudi če je nastopal kot indirektni ali direktni zastopnik, pooblaščenec, posrednik, komisionar, ipd..

V primeru zamude si IZVAJALEC pridržuje pravico do obračuna zakonskih zamudnih obresti. NAROČNIK, ki ni potrošnik je dolžan za čas od nastanka zamude do dneva plačila plačati IZVAJALCU tudi zakonske zamudne obresti.

Za vsak odposlani opomin za plačilo je dolžan NAROČNIK plačati IZVAJALCU 5 EUR pavšalno določenih stroškov opominjanja.

Do dokončnega plačila (vključno z zamudnimi obrestmi in stroški) ter do izpolnitve vseh ostalih morebitnih dogovorjenih pogojev, obdrži IZVAJALEC lastninsko pravico na izdelkih (pridržek lastninske pravice).

V primeru kakršnegakoli zasega izdelkov, rubeža, nastanka zastavne pravice, ipd., je NAROČNIK dolžan o tem nemudoma obvestiti IZVAJALCA. V primeru opustitve obvestila NAROČNIK odškodninsko odgovarja IZVAJALCU. Vse potrebne stroške v zvezi z oprostitvijo bremen, pravic tretjih oseb in zasegom izdelkov krije NAROČNIK.

V kolikor se NAROČNIK in IZVAJALEC dogovorita za drugačen način plačila kot je 100% brezobrestni avans se šteje kot običajen način plačila tudi medsebojni pobot (kompenzacija), verižna kompenzacija, odstop (cesija) terjatve ali asignacija, kar morajo potrditi vse stranke takega posla s svojim podpisom.

Pridržujemo si pravico do spremembe načinov plačila brez predhodnega opozorila.

1.8. Roki

1.8.1. Splošno o rokih

Pogodbene roke za izvedbo storitev pogodbeni stranki določita sporazumno ob vsakem posameznem naročilu, pri čemer upoštevata vrsto, obseg in težavnost storitve. Roki se določijo na običajen način (ustni dogovor, elektronska pošta, pisno, v ponudbi).

Če ni drugače navedeno, v ponudbi in v pogodbi ovrednoten časovni obseg projekta in vsi postavljeni roki veljajo za delovne dni in ne zajemajo vikendov, praznikov in drugih dela prostih dni.

1.8.2. Pričetek veljavnosti roka

Roki, navedeni v prejšnjem odstavku, začnejo teči, ko so izpolnjeni vsi pogoji potrebni za pričetek dela, in sicer:

 • ko so skladni s plačilnim načrtom (plačilo avansa) poravnane finančne obveznosti;
 • ko pogodbo podpišejo vse pogodbene stranke;
 • ko izvajalec prejme od naročnika vse predhodno zahtevane materiale, ki so potrebni za izvedbo del po tej pogodbi. Izvajalcu jih odda v digitalni obliki, v digitalni obliki pa posreduje tudi vse potrebne podatke in materiale ter morebitne popravke in druge zahteve.

1.8.3. Podaljšanje roka

V primeru potrebe po potrjevanju posameznih faz s strani NAROČNIKA, dostavi gradiv ali informacij s strani NAROČNIKA, se v primeru, da je odzivni čas NAROČNIKA daljši od 48 ur, dogovorjeni rok zamakne skladno s časom, ki ga NAROČNIK potrebuje za izpolnitev omenjenih pogojev.

V primerih spremembe naročila, nejasnosti naročila, posebnih zahtev NAROČNIKA, nespoštovanju dogovorov in določil s strani NAROČNIKA, nestandardnem naročilu, potreb po razvoju rešitev po meri, v primerih višje sile ali drugih okoliščinah na katere IZVAJALEC nima vpliva, lahko IZVAJALEC sorazmerno podaljša dobavni rok. NAROČNIK v takšnem primeru ni upravičen do odstopa od pogodbe ali do povračila škode s strani podjetja ARTBEAT, Primož Kostanjevec s.p.

V primeru obsežnejših dodatnih korektur izven zastavljenega koncepta ali po datumu oddaje materialov s strani naročnika, po že potrjenih predhodnih fazah ali po oddanih osnutkih z izvajalčeve strani, se le te obračunajo po ceniku, skladno s tem pa se zamaknejo tudi dogovorjeni roki.

Storitev je opravljena, ko IZVAJALEC zaključi vse faze in opravila naročila, ne glede na to ali je NAROČNIK podal potrditev ali je fazo zavrnil.

1.9. Predložitev vsebin, gradiv in datotek

NAROČNIK lahko predloži vsebine in datoteke na enem izmed naslednjih medijev:

 • po elektronski pošti (za manjše datoteke),
 • preko spletnih servisov (WeTransfer, Google Drive,…), pri čemer mora IZVAJALCU zagotoviti ustrezen nivo dostopa,
 • pri naročilu v spletni trgovini preko spletne strani.

NAROČNIK mora zagotoviti, da predložene datoteke niso okužene z virusi in drugo zlonamerno programsko kodo. IZVAJALEC lahko zavrne naročilo v kolikor je datoteka okužena ali obstaja sum, da je okužena z virusi.

Slikovno gradivo mora biti predloženo kot samostojne slikovne datoteke in ne kot slike v vsebini drugih dokumentov (npr. slike v Word dokumentu).

Besedila morajo biti predložena v MS Word dokumentu, ki mora imeti ustrezno hierarhično strukturo naslovov in podnaslovov.

Vse datoteke morajo biti jasno poimenovane/označene in po potrebi smiselno organizirane in razporejene v mape in podmape.

Sprejemamo izključno sledeče formate datotek:

 • Word dokument – DOCX
 • Excel razpredelnica – XLSX
 • slike v formatu – JPG
 • slike v formatu – PNG
 • slike v formatu – WEBP
 • logotipe in vektorske elemente v formatu – PDF

IZVAJALEC ne odgovarja za napačno pripravljene datoteke.

IZVAJALEC v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino prejetih datotek. IZVAJALEC prav tako ne odgovarja za napake v datotekah, dostavljenih s strani NAROČNIKA. NAROČNIK s predložitvijo datotek zagotavlja, da ima vsa potrebna soglasja in dovoljenja za uporabo avtorsko zaščitenih vsebin v svojem delu.

IZVAJALEC prav tako ne odgovarja za pravilnost podatkov in informacij v prejetih datotekah ter za slovnične in vsebinske napake.

1.10. Potrjevanje predlog in korekture

NAROČNIK mora faze, ki zahtevajo pregled in potrditev z njegove strani potrditi. Šele po potrditvi faze je izpolnjen pogoj, za prehod na naslednjo fazo projekta. NAROČNIK mora potrditev podati v pisni obliki preko elektronske pošte.

NAROČNIK se sicer lahko odpove pregledu in potrjevanju posameznih faz projekta, vendar se pri tem odpoveduje vsakršni pravici do uveljavljanja reklamacije, napake, stvarne napake, korektur in sprememb ter ostalih morebitnih posegov, ki bi jih naj izvedel IZVAJALEC.

V ceno storitev in projektov je vključena ena (1) serija korektur v okviru zastavljenega koncepta za vsako fazo (kjer je to smiselno), ki pa ne posegajo v predhodno pisno potrjene iznose. NAROČNIK mora vse korekcije podati v pisni obliki preko elektronske pošte.

1.11. Arhiviranje datotek

IZVAJALEC ne arhivira datotek ter ne odgovarja za morebitno krajo, izgubo ali poškodbo datotek.

NAROČNIK mora sam poskrbeti za varno hrambo le teh.

1.12. Pregled blaga in reklamacije

NAROČNIK ali oseba, ki zanj prevzema blago ali opravljeno storitev, je dolžna takoj ob prevzemu natančno pregledati blago ali opravljeno storitev in takoj obvestiti IZVAJALCA o vseh morebitnih očitnih napakah tako glede kvantitete, kot glede kvalitete. IZVAJALEC ne odgovarja za morebitne očitne napake, ki jih NAROČNIK ni reklamiral ob prevzemu blaga.

NAROČNIK je dolžan takoj po prevzemu blaga ali opravljene storitve opraviti natančen preizkus blaga z namenom ugotovitve morebitnih skritih napak. Morebitne reklamacije iz naslova skritih napak se upoštevajo, če so podane IZVAJALCU pisno s strani NAROČNIKA v 8 (osmih) delovnih dneh od prevzema blaga in nemudoma po ugotovitvi skrite napake.

V nobenem primeru IZVAJALEC ne upošteva reklamacij iz naslova napak, ki so posledica ravnanja NAROČNIKA ali drugih oseb, napačnih informacij s strani NAROČNIKA in ki niso obstajale v trenutku izročitve blaga.

Prav tako v nobenem primeru IZVAJALEC ne odgovarja za pravopisne napake, ki so posledica  nepravilnega teksta, ki mu ga je posredoval NAROČNIK ali tretje osebe za NAROČNIKA.

IZVAJALEC v nobenem primeru ne odgovarja za napake, ki so posledica kršitve pogodbenih določil s strani NAROČNIKA.

V primeru utemeljenih in priznanih reklamacij je IZVAJALEC dolžan po svoji izbiri izvršiti odpravo napake ali izročiti dobropis. NAROČNIK ni upravičen do drugih jamčevalnih zahtevkov.

IZVAJALEC ne odgovarja za škodo, ki je NAROČNIKU ali tretjim osebam nastala zaradi morebitnih napak, razen če je bila IZVAJALCU napaka znana, pa o njej ni obvestil NAROČNIKA.

1.13. Pravice in obveznosti naročnika in izvajalca pri izvajanju storitev in projektov

1.13.1. Uvodne določbe

Naročnik se obvezuje, da bo posredoval izvajalcu vse informacije, materiale in tehnično pomoč, ki jih potrebuje za uspešno izvršitev pogodbene naloge. Izvajalec ima pravico prekoračiti pogodbeni rok v primeru, da naročnik zamuja s posredovanjem zahtevanih informacij in sicer toliko, kot je naročnik pri tem v zamudi.

Naročnik je dolžan:

 • posredovati izvajalcu vse potrebne podatke in materiale v digitalni obliki;
 • izvajalcu sproti potrjevati posamezne predloge (dokumentacijo, vsebinske rešitve…) in nuditi hiter odziv v obliki pripomb, popravkov, predlogov v pisni obliki ter aktivno in odgovorno sodelovati z izvajalcem;
 • izvajalcu plačevati vse potrjene situacije v rokih in skladno z določili pogodbe;
 • obseg in zahtevnost del ohranjati znotraj dogovorjene in potrjene ponudbe in v okviru v ponudbi navedenega zneska.

Izvajalec je dolžan:

 • slediti navodilom in zahtevam naročnika skladno z določili pogodbe;
 • izvrševati dogovorjena pogodbena opravila kot dober gospodar in skladno z zakonodajo RS;
 • se od določil pogodbe odmakniti le s soglasjem naročnika;
 • sodelovati na koordinacijskih sestankih (po dogovoru na daljavo ali v živo);

1.13.2. Izvajanje storitev

IZVAJALEC bo storitve na podlagi te pogodbe opravljal vestno, strokovno in pravočasno, skladno s standardom dobrega strokovnjaka.

IZVAJALEC bo storitve opravljal samostojno z upoštevanjem usmeritev po v naprej posredovani specifikaciji naročnika in nadaljeval brez nadzora naročnika, vendar mora pred dokončno izvedbo naročene storitve dobiti naročnikovo potrditev, kjer je to potrebno in smiselno.

IZVAJALEC se obvezuje, da bo svoje storitve opravil korektno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami ter da bo pri izvedbi del po svoji moči upošteval pripombe in želje naročnika.

1.13.3. Delo/storitve na nevzdrževanih produktih in produktih s strani tretjih oseb

IZVAJALEC za delo na produktih, ki niso redno vzdrževani (vzdrževani bodisi s strani IZVAJALCA, bodisi s strani tretjih oseb) in redno posodobljeni skladno z najnovejšimi tehnologijami in ki nimajo zakupljenih ustreznih licenc za uporabljena orodja, ne prevzema nobene odgovornosti za pravilno delovanje pred ali po delu na produktu.

IZVAJALEC prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za pravilno delovanje pred ali po delu na produktu za produkte, ki so bili izdelani s strani tretjih oseb.

IZVAJALEC si pridržuje pravico, da v kolikor v teku dela na takem produktu oceni, da dogovorjenih storitev ne bo mogoče kakovostno opraviti, delo prekine in zavrne, tudi v primeru, da je pred pričetkom del opravil pregled spletnega mesta, NAROČNIKU pa izstavi račun za do tistega trenutka opravljeno delo in porabljena sredstva.

IZVAJALEC tudi ne prevzema nobene odgovornosti za pravilno delovanje pred ali po delu na produktu v primerih, če NAROČNIK izvajalcu ne preda ključnih informacij o produktu (morebitne težave s produktom, ki so naročniku znane, druge ključne posebnosti produkta…), ko produkt gostuje na strežnikih tretjih oseb, na katere izvajalec nima vpliva ali v drugih primerih, na katere IZVAJALEC nikakor ne more vplivati ali jih predvideti.

IZVAJALEC prav tako ne prevzema odgovornosti za rešitve po meri narejene s strani tretjih oseb, se posebej če nimajo ustrezne javno dostopne dokumentacije, programske kode in tehnične podpore s strani oseb, ki so tako rešitev razvile.

1.13.4. Daljše prekinitve projektov in neodzivnost naročnika

V primeru vsake daljše prekinitve projekta zaradi neodzivnosti NAROČNIKA (več kot 15 delovnih dni) se izvajalec in naročnik dogovorita za kritje stroškov za ponovni zagon projekta v višini 10% izvedbene vrednosti.

V primeru nenadnega odstopa od projekta s strani NAROČNIKA je izvajalec upravičen do plačila celotnega dela že opravljenih del.

Če se naročnik, kljub pozivom izvajalca, ne odzove več kot 30 dni, se smatra, da je odstopil od projekta. Izvajalcu mora poravnati vse stroške, nastale do tistega trenutka, v primeru preplačanega obsega del pa naročnik ni upravičen do vračila preplačane razlike.

1.13.5. Upravičen odstop od pogodbe

IZVAJALEC ima pravico odstopiti od projekta (prekiniti pogodbo) v kolikor v teku projekta oceni, da projekta ni mogoče ustrezno voditi, izvajati in uspešno zaključiti zaradi ravnanja, odnosa in načina dela NAROČNIKA (naročnik ne sodeluje, je žaljiv, izvaja mobing, se neprestano odmika od že potrjene ponudbe…).

V tem primeru je izvajalec upravičen do plačila obsega dela v trenutku odstopa od projekta.

1.14. Zakonske in pravne zahteve za spletna mesta in aplikacije

IZVAJALEC ni strokovnjak za zakonodajo in pravo, niti ne sledi zakonskim določilom in spremembam, ki urejajo pravice, dolžnosti in način poslovanja uporabnikov spletnih mest in aplikacij ter lastnikov spletnih mest in aplikacij.

NAROČNIK mora preko ustreznih pravnih in drugih služb sam pridobiti relevantne informacije v zvezi z zakonodajo ter sam poskrbeti, da je njegov način poslovanja na spletu skladen z veljavno zakonodajo

NAROČNIK mora o vseh smernicah, ki jih veleva zakonodaja in o vseh spremembah zakonodaje, sam obvestiti IZVAJALCA, ki na podlagi dogovora in potrjene ponudbe s strani NAROČNIKA poskrbi za tehnično implementacijo zakonskih določil.
Primeri takih aspektov spletnih mest in aplikacij so politika zasebnosti, splošni pogoji poslovanja, piškotki in shranjevanje podatkov uporabnikov, davčne stopnje ter pravila obračunavanja davkov in izjem.

IZVAJALEC nikoli in v nobenem primeru ne odgovarja za skladnost tehničnih rešitev z zakonodajo. Vse rešitve in storitve, tudi če so bile narejene po točnih navodilih NAROČNIKA, ki jih je le ta pridobil od ustreznih pravnih služb in ki bi naj bila skladna z zakonodajo, mora NAROČNIK pregledati in testirati sam ali jih posredovati v pregled in testiranje ustreznim pravnim službam, ki morajo v pisni obliki potrditi, da je tehnična rešitev in implementacija, ki jo je opravil IZVAJALEC, skladna z zakonodajo. IZVAJALEC tudi ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti, ki bi NAROČNIKU nastale kot posledica napačne implementacije takih rešitev.

1.15. Tolerance in odstopanja

Končne rešitve in opravljene storitve lahko v primeru nepredvidenih situacij, na katere IZVAJALEC nima vpliva in katerih pred pričetkom del ni bilo mogoče predvideti, nekoliko odstopajo od prvotno načrtovane rešitve.

IZVAJALEC si prav tako pridržuej pravico do prilagoditve končne rešitve za namen, da realizacija naročene storitve ne preseže časovnih in finančnih sredstev navedenih v ponudbi.

1.16. Pravice intelektualne lastnine

NAROČNIK izrecno jamči IZVAJALCU, da nobena tretja oseba na izročenih datotekah, vsebini datotek ali posameznih elementih vsebine datotek nima kakršnekoli pravice industrijske lastnine, avtorske pravice ali sorodne pravice intelektualne lastnine, ki bi IZVAJALCU kakorkoli onemogočala izvedbo storitev naročenih s strani NAROČNIKA.

Vso odgovornost za gradivo ter informacije iz naslova morebitnih kršitev pravic industrijske lastnine, avtorskih pravic ali sorodnih pravic intelektualne lastnine v zvezi z izvedbo naročila nosi izključno in v celoti NAROČNIK.

NAROČNIK je v primeru kakršnihkoli zahtevkov s strani tretjih oseb napram IZVAJALCU dolžan IZVAJALCU nemudoma predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi s sporom, prevzeti nase morebitne zahtevke tretjih oseb ter izročiti IZVAJALCU z njene strani določeno ustrezno zavarovanje pred zahtevki tretjih oseb.

V kolikor IZVAJALEC navkljub temu utrpi kakršnokoli škodo (direktno ali indirektno) iz tega naslova, ji je NAROČNIK dolžan takšno škodo nemudoma povrniti.

Za vsa NAROČILA, ki imajo jasno oznako (npr. “zaščitena blagovna znamka”, “vse pravice pridržane”, “copyright”, “trade mark”…) , je NAROČNIK dolžan na lastne stroške predložiti pisno dovoljenje za uporabo.

1.17. Označevanje izdelkov

Vsi izdelki bodo diskretno in minimalistično označeni z oznako ARTBEAT (logotip, besedilo ali kako drugače), razen v kolikor NAROČNIK najkasneje do akcepta ponudbe izrecno ne obvesti IZVAJALCA, da takšne označbe ne želi.

1.18. Varstvo osebnih in zaupnih podatkov

IZVAJALEC se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1.

IZVAJALEC za nedoločen čas hrani naslednje podatke NAROČNIKOV:

 • ime in priimek,
 • e-poštni naslov,
 • kontaktni telefon,
 • podjetje,
 • davčno številko,
 • primarni naslov in naslove za dostavo,
 • državo prebivališča,
 • čas in datum registracije,
 • in arhiv komunikacije NAROČNIK – IZVAJALEC.

IZVAJALEC navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo z NAROČNIKOM.

NAROČNIKOVI podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

IZVAJALEC ima za namen varstva osebnih podatkov sprejet tudi Pravilnik o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov.

1.19. Omejitev odgovornosti

IZVAJALEC se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov. Kljub temu pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da IZVAJALEC ne uspe popraviti podatkov. V takem primeru, bo IZVAJALEC kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali spremembo naročila.

1.20. Dogodki na katere izvajalec nima vpliva

IZVAJALEC ni odgovoren za kakršno koli neizpolnjevanje ali zamudo pri izvajanju katere koli svoje obveznosti po pogodbi, ki je posledica dogodka na katerega IZVAJALEC nima vpliva.

Dogodek na katerega IZVAJALEC nima vpliva pomeni vsakršno dejanje ali dogodek, ki presega razumen nadzor IZVAJALCA, vključno, brez omejitev, stavke, blokade ali druge industrijske ukrepe tretjih oseb, civilne nemire, proteste, invazije, teroristične napade ali grožnje terorističnih napadov, vojna (ne glede na to ali je razglašeno vojno stanje ali ne) ali priprava na vojno, požar, eksplozije, nevihte, poplave, potresi, pogrezanje, epidemijo ali drugo naravno nesrečo, okvara javnih ali zasebnih telekomunikacijskih omrežij, nezmožnost uporabe železnic, letalskega prevoza, motornega prevoza ali drugih sredstev javnega ali zasebnega prevoza ter aktivnosti in odločitve tretjih oseb, na katere IZVAJALEC nikakor ne more vplivati.

Če pride do dogodka na katerega IZVAJALEC nima vpliva in tak dogodek vpliva na izpolnjevanje obveznosti IZVAJALCA po pogodbi:

 • bo IZVAJALEC obvestil NAROČNIKA čim prej oz. v razumnem roku glede na okoliščine,
 • obveznosti IZVAJALCA po pogodbi bodo prekinjene in čas za izvedbo obveznosti po pogodbi bo podaljšan za čas dogodka na katerega IZVAJALEC nima vpliva,
 • če dogodek na katerega IZVAJALEC nima vpliva traja več kot štiri tedne, je NAROČNIK upravičen prekiniti pogodbo.

1.21. Komunikacija in vodenje projektov

Obveščanje NAROČNIKA je izvedeno z dostavitvijo obvestila na NAROČNIKOV komunikacijski naslov (telefonska št., fax št., e-mail naslov, poslovni naslov, ipd.), naveden v naročilu, ne glede na NAROČNIKOV sprejem obvestila.

NAROČNIK zagotovi in pooblasti eno (1) kompetentno osebo, ki je odgovorna za vodenje, koordinacijo in komunikacijo projekta na strani naročnika.

IZVAJALEC  zagotovi in pooblasti eno (1) kompetentno osebo, ki je odgovorna za vodenje, koordinacijo in komunikacijo projekta na strani izvajalca.

IZVAJALEC v času trajanja projekta komunicira izključno s osebo, ki jo je NAROČNIK pooblastil kot odgovorno osebo za projekt.

1.22. Pritožbe in spori

V primeru težav se NAROČNIK s IZVAJALCEM lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 041 343 949 ali po elektronski pošti na info@artbeat.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@artbeat.si.si ali pisno na sedež podjetja ARTBEAT, Primož Kostanjevec s.p.. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno krajevno sodišče v Mariboru. V primeru pogodb z mednarodnim elementom se uporablja pravo Republike Slovenije.

2. Pogoji storitev vzdrževanja spletnih mest

2.1. Uvodna določila

Ti pogoji urejajo odnos med naročnikom in izvajalcem pri opravljanju storitve vzdrževanja spletnih mest

2.2. Sklenitev vzdrževanja spletnega mesta

Pogodba in storitev vzdrževanja spletnega mesta stopi v veljavo ko so izpolnjeni sledeči pogoji:

 • pogodba je podpisana s strani naročnika in s strani izvajalca;
 • naročnik izvajalcu posreduje vse potrebne dostopne podatke in informacije za izvajanje storitev
  • pri katerem ponudniku ima skenjeno spletno gostovanje;
  • kakšen paket spletnega gostovanja ima sklenjen;
  • pri katerem ponudniku ima zakupljeno domeno;
  • uporabniško ime in geslo za administrativni dostop do spletnega mesta z vsemi uporabniškimi pravicami (admin, administrator…);
  • uporabniško ime in geslo za administrativni dostop do nadzorne plošče spletnega gostovanja;
  • uporabniško ime, geslo in IP naslov oz. ime strežnika za FTP dostop;
  • dostop do upravljanja domene;
  • po potrebi dostop do DNS gostovanja in DNS zapisov domene;
  • ali ima spletno mesto po meri razvite rešitve in povezave z zunanjimi sistemi, ki niso javno dostopne (npr. prenos naročil v računovodske programe, rezervacijske sisteme…);
  • druge informacije in dostope, ki so ključni za delovanje spletnega mesta in o katerih bi moral biti izvajalec obveščen;
 • naročnik je poravnal vse finančne obveznosti;
 • v primeru posebnega dogovora o datumu pričetka veljavnosti pa na dogovorjen dan in ko so hkrati izpoljenji zgoraj navedeni pogoji;

2.3. Trajanje in preizkusna doba

Vzdrževanje se sklene za obdobje enega (1) leta, s trideset (30) dnevno preizkusno dobo, z možnostjo podaljšanja. Po dogovoru med NAROČNIKOM in IZVAJALCEM se lahko vzdrževanje sklene tudi za drugo časovno obdobje (npr. več letno, mesečno, tedensko…) o čemer se NAROČNIK in IZVAJALEC opredelita in zapišeta v pogodbi.

Pred potekom bo IZVAJALEC o tem NAROČNIKA obvestil in mu po dogovoru izstavil račun/predračun za podaljšanje. V kolikor naročnik račun/predračun poravna se pogodba samodejno podaljša. V kolikor se za podaljšanje ne odloči se pogodba in s tem tudi storitev vzdrževanja, prekine.

30 dnevna preizkusna doba je čas prvih 30 dni od sklenitve pogodbe v katerem lahko tako NAROČNIK kot IZVAJALEC odstopita od pogodbe brez navedbe razloga. V takem primeru je izvajalec upravičen do sorazmernega dela plačila za dogovorjeno storitev. V primeru preplačila izvajalec naročniku vrne vplačano razliko, v nasprotnem primeru pa mora naročnik poravnati razliko do sorazmernega dela vrednosti storitve. Minimalno obračunsko obdobje je 1 mesec.

2.4. Odpoved/prekinitev vzdrževalne pogodbe

Pogodbo lahko katera koli stranka odpove, če druga stranka prekrši katero koli obveznost iz pogodbe ali pogojev poslovanja in stranka, ki je kršila, ne odpravi te kršitve v tridesetih (30) dneh po prejemu obvestila.

Izvajalec lahko nemudoma odpove to pogodbo, če:

 • (i) naročnik v dogovorjenem roku ne poravna finančnih obveznosti po tej pogodbi;
 • ali (ii) če naročnik ne sodeluje z izvajalcem ali izvajalca ovira pri izvajanju vzdrževalnih storitev po tej pogodbi (ne sodeluje z izvajalcem in ne odgovarja na vprašanja izvajalca, izvaja mobing…).

2.5. Paketi vzdrževanja in vključene storitve

Izvajalec se zavezuje, da bo opravljal storitve vzdrževanja skladno s paketom vzdrževanja, ki zajema:

 • vzdrževanje zajema eno (1) spletno mesto – če gre za “multisite” namestitev, kjer se različna spletna mesta nahajajo na isti domeni (na poddomeni ali v poddirektoriju) zajema vzdrževanje samo eno (1) spletno mesto;
 • licence osnovnih plačljivih vtičnikov, ki jih redno uporabljamo pri svojem delu in sicer
  • Elementor Pro,
  • Bricks Builder,
  • WPML;
 • odpravljanje tehničnih težav v tekočem delovanju, ki bi lahko bile posledica posodobitev in nekompatibilnosti med uporabljenimi orodji po posodobitvi;
 • monitoring oz. spremljanje dosegljivosti spletnega mesta (odvisno od paketa vzdrževanja);
 • posodobitve jedra, tem in vtičnikov 1x/mesec
  • posodobitve se izvedejo zadnji teden v mesecu v času rednih delovnih ur izvajalca in zgolj za tista orodja, ki imajo na dan posodobitve na voljo novejšo stabilno različico;
 • vizualni pregled strani po posodobitvi (odvisno od paketa vzdrževanja);
 • izdelava namenske razvojne strani za testiranje pred izvedbo posodobitev (odvisno od paketa vzdrževanja);
 • varnostne kopije shranjene v oblaku 1x/teden (4 obnovitvene točke) ali 1x/dan (30 obnovitvenih točk) (odvisno od paketa vzdrževanja)
  • varnostne kopije se samodejno izvajajo ponoči med 22.00 in 4.00 uro zjutraj;
 • obnovitev iz varnostne kopije zajeta v ceno 4x/leto (odvisno od paketa vzdrževanja);
 • tehnična podpora in svetovanje 1 ura/mesec ali 2 uri/mesec (odvisno od paketa vzdrževanja)
  • neporabljene ure niso prenosljive v naslednji mesec;
  • tehnična podpora in svetovanje je storitev, ki je namenjena tehničnemu svetovanju glede nadgradenj, predelav, sprememb in manjšim tehničnim izzivom naročnika, ne zajema pa izvedbe nadgradenj, predelav in dodelav spletnega mesta ter urejanja, dodajanja in spreminjanja vsebine na spletnem mestu;
 • naročnik po elektronski pošti v začetku meseca prejme poročilo o vzdrževalnih aktivnostih na spletnem mestu;

2.6. Storitve, ki NISO ZAJETE v storitev vzdrževanja

Spodaj navedene storitve niso zajete v vzdrževanju spletnega mesta in se obračunajo po na dan opravljanja storitev veljavnem ceniku:

 • licence namenskih plačljivih vtičnikov
 • licence plačljivih vtičnikov, ki so bili na spletnem mestu nameščeni preden je izvajalec spletno mesto prevzel v vzdrževanje;
 • vzdrževanje po meri razvitih vtičnikov in rešitev, ki niso javno dostopne;
 • vzdrževanje in odpravljanje napak po meri razvitih rešitev povezav z zunanjimi sistemi, ki niso javno dostopne;
 • odpravljanje napak, ki so nastale oz. so obstajale preden je izvajalec spletno mesto prevzel v vzdrževanje;
 • odpravljanje napak, ki so posledica neodgovornega ravnanja naročnika (lastnika spletnega mesta) – npr. svoje geslo je delil s tretjimi osebami, šibka geslo uporabnikov…;
 • odpravljanje napak, ki so posledica kibernetskega napada (odpravljenje in čiščenje zlonamerne kode…);
 • obnovitev (ponovna vzpostavitev) spletnega mesta iz zadnje varnostne kopije (razen če je ta storitev zajeta v paket vzdrževanja);
 • težav, ki so posledica neprimernega paketa spletnega gostovanja;
 • težav, ki bi jih bilo potrebno urediti in o katerih je bil naročnik obveščen s strani izvajalca a se naročnik z odpravo teh napak ni strinjal;
 • tehnična ali vsebinska optimizacija za spletne iskalnike SEO (on-site ali off-site);
 • urejanje spletnega mesta;
  • urejanje pomeni urejanje vsebin, kot je dodajanje/urejanje/brisanje besedil, strani in podstrani, slik in drugih medijskih datotek, kreiranje/brsianje novih menijev, dodajanje/brisanje uporabnikov…
 • zunanji sistemi ter lokalni ali najeti strežniki naročnika, strežniki in storitve v oblaku in druge storitve zunanjih ponudnikov, ki jih uporablja naročnik,
 • ali katera koli druga storitev, ki ni navedena v točki 2.5. teh splošnih pogojev.

2.7. Spletna domena in spletno gostovanje

Skrb za spletno domeno in spletno gostovanje ni del storitve vzdrževanja spletne strani in ju naročnik ureja s tretjimi osebami, v lastni režiji ali pa ima to urejene pri izvajalcu – v tem primeru ima za domeno in gostovanje z izvajalcem sklenjeno ločeno pogodbo.

2.8. Stanje spletnega mesta pred in ob sklenitvi vzdrževanja

Naročnik zagotavlja, da je v času sklenitve vzdrževanja in podpisa pogodbe spletno mesto, ki ga v vzdrževanje prevzema izvajalec v brezhibno delujočem stanju, brez napak, v kolikor pa te obstajajo je o tem pisno in jasno obvestil izvajalca.

2.9. Pregled spletnega mesta pred prevzemom

Izvajalec si za spletna mesta, ki so jih izdelali tretji izvajalci, pridržuje pravico, da pred prevzemom spletnega mesta proti plačilu opravi osnovni pregled spletnega mesta v trajanju treh (3) ur, po v trenutku opravljanja storitve veljavnem ceniku.

Osnovni pregled zajema pregled uporabljenih orodij, tehnično in vsebinsko strukturo spletnega mesta, hitrost delovanja spletnega mesta, pregled spletnega gostovanja in pripravo končnega poročila o stanju s predlogi izboljšav.

V primeru, da se naročnik s pregledom ne strinja, si izvajalec pridržuje pravico do zavrnitne vzdrževanja spletnega mesta.

Opravljen pregled spletnega mesta ni zagotovilo, da bo podjetja ARTBEAT, Primož Kostanjevec s.p. spletno mesto prevzelo v vzdrževanje. Podjetje ARTBEAT, Primož Kostanjevec s.p. se šele na podlagi pregleda spletnega mesta odloči, ali bo spletno mesto prevzelo v vzdrževanje.

2.10. Obveznosti in odgovornosti izvajalca

Izvajalec se obvezuje, da bo vestno, odgovorno in v skladu s poslovnimi in tehničnimi smernicami opravljal in izvajal naloge navedene v točki 2.5. v času trajanja vzdrževalne pogodbe, skladno z izbranim paketom vzdrževanja.

Izvajalec se prav tako obvezuje, da bo naročnika obvestil o vseh morebitnih nepravilnostih na spletnem mestu, ki so ključne za delovanje spletnega mesta, ki sicer niso predmet te pogodbe, vendar jih je izvajalec ob izvajanju storitev zaznal.

2.11. Obveznosti in odgovornosti naročnika

Naročnik se obvezuje, da bo redno in v dogovorjenem roku poravnal vse finančne obveznosti do izvajalca, da bo izvajalcu na voljo za morebitna vprašanja in da bo pri reševanju morebitnih tehničnih težav aktivno sodeloval z izvajalcem.

Naročnik se prav tako obvezuje, da bo s spletnim mestom ravnal po navodilih in priporočilih izvajalca.

Naročnik bo sam skrbel za ažurnost in pravilnost vsebin in informacij na spletnem mestu, razen, kadar je napačna informacija posledica tehnične napake spletnega mesta in kadar le ta zapade pod storitve v okviru paketa vzdrževanja.

2.12. Način in čas opravljanja storitev

Izvajalec bo vzdrževalne storitve in podporo naročniku izvajal preko spleta (oddaljeni dostop), elektronske pošte ali po telefonu v času uradnih ur izvajalca in sicer skladno z obveznostmi in prostimi termini.

Uradne ure za nudenje tehnične podpore pogodbenim naročnikom:
od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro po vnaprejšnjem dogovoru med naročnikom in izvajalcem.

2.13. Prijava napak

Naročnik mora napako v delovanju spletnega mesta javiti pisno na elektronski naslov izvajalca info@artbeat.si in pri tem kar najbolje opisati napako (doda lahko tudi posnetek zaslona).

2.14. Odzivni čas

Odzivni čas izvajalca pri prijavi napake ali zahtevka za pomoč znaša:

 • do 12 ur za kritične napake – to so napake, pri katerih je onemogočeno normalno delovanje oz. prikaz spletnega mesta obiskovalcem;
 • do 24 ur za ostale napake – to so napake, ki niso ključne za delovanje spletnega mesta;

Čas za odpravo napak znaša:

 • do 24 ur od trenutka odziva izvajalca za kritične napake, pri kateri je onemogočeno delovanje spletnega mesta, razen v primerih, ko izvajalec nima vpliva na delovanje spletnega mesta (težave pri ponudniku spletnega gostovanja, višja sila ali ko težava izvira iz sfere naročnika, na katero izvajalec nima vpliva);
 • do 72 ur od trenutka odziva izvajalca za ostale napake in zahtevke za podporo, ki neposredno ne vplivajo na delovanje spletnega mesta.

Odzivni čas in čas za odpravo napake se med vikendi, prazniki in drugimi dela prostimi dnevi ustrezno podaljša. Izvajalec si bo kljub temu prizadeval, da bo krtiične napake odpravil v najkrajšem možnem času, v okviru njegovih operativnih zmožnosti v danem trenutku.

2.15. Odgovorne osebe

Pogodbeni stranki ob podpisu pogodbe določita vsaka svojega odgovornega predstavnika, ki bosta zastopala pogodbeni stranki v vseh vprašanjih glede uresničevanja pravic in obveznosti po tej pogodbi. Predstavnika bosta ves čas trajanja pogodbe medsebojno spoštljivo sodelovala, komunicirala in si izmenjevala potrebne informacije za uresničevanje pravic in obveznosti.

Morebitne spremembe teh oseb je potrebno pisno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh (3) delovnih dni od nastanka spremembe.

2.16. Druge pravice in obveznosti naročnika in izvajalca

Naročnik se obvezuje, da bo posredoval izvajalcu vse informacije, materiale in tehnično pomoč, ki jih potrebuje za uspešno izvršitev pogodbene naloge. Izvajalec ima pravico prekoračiti pogodbeni rok v primeru, da naročnik zamuja s posredovanjem zahtevanih informacij in sicer toliko, kot je naročnik pri tem v zamudi.

Naročnik je dolžan:

 • posredovati izvajalcu vse potrebne podatke in materiale v digitalni obliki;
 • izvajalcu storitve plačevati v rokih in skladno z določili pogodbe;
 • obseg in zahtevnost del ohranjati znotraj vzdrževalne pogodbe.

Izvajalec je dolžan:

 • slediti navodilom in zahtevam naročnika skladno z določili pogodbe;
 • izvrševati dogovorjena pogodbena opravila kot dober gospodar in skladno z zakonodajo RS;
 • se od določil te pogodbe odmakniti le s soglasjem naročnika.

Izvajalec bo storitve na podlagi te pogodbe opravljal vestno, strokovno in pravočasno, skladno s standardom dobrega strokovnjaka.

Izvajalec bo storitve opravljal samostojno z upoštevanjem usmeritev po v naprej posredovani specifikaciji naročnika in nadaljeval brez nadzora naročnika.

Izvajalec je popolnoma ali delno upravičen prekoračiti rok za opravljanje storitev po tej pogodbi zaradi višje sile in kadar se naročnik ne drži sprejetih obveznosti predaje podatkov, plačilnih in drugih pogojev oz. rokov, določenih z aneksi k tej pogodbi ali pisnih dogovorov med izvajalcem in naročnikom.

V primeru, da izvajalec ne more pravočasno izpolniti pogojev pogodbe se obveže, da bo naročnika takoj pisno obvestil in utemeljil zamudo. V tem primeru se naročnik in izvajalec dogovorita za nov rok izpolnitve pogodbe.

Če se naročnik, kljub pozivom izvajalca, brez tehntnega razloga ali v naprej napovedane daljše odsotnosti ne odziva, se smatra, da je odstopil od pogodbe. Izvajalcu mora poravnati vse stroške, nastale do tistega trenutka, v primeru preplačanega obsega del pa naročnik ni upravičen do vračila preplačane razlike.

2.17. Plačilo in frekvenca obračunavanja

Storitev vzdrževanja spletnega mesta lahko naročnik plačuje mesečno ali letno, skladno z na dan sklenitve vzdrževalne pogodbe veljavnim cenikom in izbranim paketom vzdrževanja. Frekvenco plačevanja naročnik in izvajalec definirata v vzdrževalni pogodbi.

3. Pogoji storitev spletnega gostovanje

3.1. Uvodna določila

Ti pogoji urejajo odnos med naročnikom in ponudnikom pri zagotavljanju storitve spletnega gostovanja.

3.2. Sklenitev spletnega gostovanja

Pogodba in storitev spletnega gostovanja stopi v veljavo ko so izpolnjeni sledeči pogoji:

 • pogodba je podpisana s strani naročnika in s strani ponudnika;
 • naročnik ponudniku posreduje vse potrebne podatke in informacije za izvajanje storitev;
 • naročnik je poravnal vse finančne obveznosti;
 • v primeru posebnega dogovora o datumu pričetka veljavnosti pa na dogovorjen dan in ko so hkrati izpoljenji zgoraj navedeni pogoji;

3.3. Trajanje pogodbe

Spletno gostovanje se sklene za obdobje enega (1) leta z možnostjo podaljšanja.

3.4. Ponudniki spletnega gostovanja

Ponudnik za zagotavljanje storitev spletnega gostovanja uporablja in koristi storitve in infrastrukturo zunanjih ponudnikov.

Pri tem uporablja znane, preverjene in kakovostne slovenske in tuje ponudnike.

Pri uporabi teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanjih ponudnikov. Le ta lahko naročnik kadarkoli zahteva tako, da kontaktira ponudnika preko telefona, e-pošte ali klasične pošte in odda zahtevo za vpogled v pogoje uporabe zunanjega ponudnika.

3.5. Paketi spletnega gostovanja

3.5.1. Paket START

 • 3 CPU jedra (2,6-3,3 GHz) – deljena strežniška sredstva
 • do 3 GB delovnega pomnilnika – deljena strežniška sredstva
 • 2 GB prostora na disku
 • 5x e-poštni račun
 • varnostni SSL certifikat

3.5.2. Paket PLUS

 • 3 CPU jedra (2,6-3,3 GHz) – deljena strežniška sredstva
 • do 3 GB delovnega pomnilnika – deljena strežniška sredstva
 • 4 GB prostora na disku
 • 10x e-poštni račun
 • varnostni SSL certifikat

3.5.3. Paket TURBO START

 • 4 CPU jedra (3,0-4,0 GHz)
 • 8 GB delovnega pomnilnika
 • 30 GB prostora na disku
 • neomejeno e-poštnih računov
 • varnostni SSL certifikat

3.5.4. Paket TURBO PLUS

 • 5 CPU jeder (3,0-4,0 GHz)
 • 10 GB delovnega pomnilnika
 • 50 GB prostora na disku
 • neomejeno e-poštnih računov
 • varnostni SSL certifikat

3.5.5. Paket TURBO MAKSI

 • 6 CPU jeder (3,0-4,0 GHz)
 • 12 GB delovnega pomnilnika
 • 90 GB prostora na disku
 • neomejeno e-poštnih računov
 • varnostni SSL certifikat

3.5.6. Paketi po meri

Za bolj zahtevna spletna mesta in spletne aplikacije lahko uredimo zakup spletnega gostovanja po meri.

Deljena strežniška sredstva pomeni, da paket spletnega gostovanja količino sredstev deli z drugimi paketi spletnega gostovanja na istem strežniku. To pomeni, da je v danem trenutku vsakemu paketu spletnega gostovanja na voljo največ toliko sredstev, dejansko pa toliko, kolikor jih je v tistem trenutku na voljo (neporabljenih s strani drugih paketov spletnega gostovanja).

3.6. Obveznosti in odgovornosti ponudnika

Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za nemoteno delovanje strežniških sistemov, smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo strežniških sistemov, v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake in za varnost osebnih podatkov.

Zaradi narave storitev, ki jih ponudnik nudi ter zaradi narave delovanja interneta omrežja ponudnik ne more zagotavljati, da bodo storitve vedno dostopne.
Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na ali iz strežnika.
Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.
Ponudnik ne odgovarja za posredno ali nepostredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.

Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:

 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada delovanje storitev strežniških sistemov,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
 • škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete in/ali neodposlane elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.

Ponudnik ni odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ali kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih.

Naročnik se strinja, da bo ponudnik periodično ročno ali programsko brez predhodnega obvestila pregledoval delno ali celotno naročnikovo vsebino prenešeno na zakupljen strežniški prostor. S tem ponudnik dodatno pripomore k varnosti strežniških sistemov (npr. iskanje neprimerne programske opreme, spletnih virusov, itd.). V kolikor ponudnik zazna neprimerno programsko kodo, se naročnik strinja, da jo ponudnik nemudoma odstrani brez predhodnega obvestila naročnika.

3.7. Obveznosti in odgovornosti naročnika

Naročnik se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem prostoru.

Naročnik se strinja, da na opremo pri ponudniku ne bo prenašal naslednjih vsebin:

 • vsebine, ki je nelegalna, nasilna, obrekljiva, opolzka ali kakorkoli sporna,
 • vsebine, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, nelegalno programsko opremo, ipd.,
 • vsebine, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam,
 • vsebine, ki spada pod zaščitene znamke, patente, avtorske pravice ali drugo intelektualno lastnino.

Naročnik je seznanjen, da so rezervne kopije, ki jih izdeluje ponudnik, brezplačna storitev, za katero ponudnik ne jamči, da bo vedno na voljo. Naročnik se nadalje strinja, da bo za varnostne kopije svojih podatkov v celoti skrbel tudi sam v lastni režiji in na lastni opremi.

Naročnik je seznanjen, da na strežniku za deljeno gostovanje ves čas tečejo avtomatizirani procesi, ki skrbijo za optimalno delovanje spletnih strani in aplikacij. Ponudnik o podrobnem delovanju in urniku izvajanja teh procesov ni dolžan posebej obveščati naročnika. Med te procese spadajo:

 • optimizacija MySQL podatkovnih baz,
 • optimizacija slikovnih datotek,
 • izdelava rezervnih kopij podatkov,
 • anti-spam filtri, ki blokirajo nezaželena sporočila,
 • anti-virus filtri, ki blokirajo škodljive priponke in/ali datoteke,
 • blokiranje IP naslovov, ki se prevečkrat zmotijo v uporabniškem imenu in/ali geslu (t.i. “brute force” napad),
 • blokiranje HTTP poizvedb, ki jih sistem zazna kot zlonamerne (t.i. “ModSecurity” sistem),
 • itd.

Naročnik se strinja, da se onemogoči uporaba paketa spletnega gostovanja, če bistveno prekorači omejitve zmogljivosti, ki so za posamezen paket določene v točki 3.5.

Naročnik se strinja, da z uporabo katerekoli programske opreme na opremi ponudnika prevzame tudi skrb in odgovornost za redno posodabljanje te programske opreme zaradi lastne varnosti in varnosti celotnega strežniškega okolja.

Naročnik se strinja, da kakršnokoli povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 14 dni od nastanka.

3.8. Omejitve

Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo strežniškega okolja.

Nepooblaščena ali nedovoljena uporaba strežniškega okolja – branje, pisanje in izvajanje operacij izven domačega direktorija (t.i. “home” / root folder”) .

Prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežniškega sistema (strežniških procesorjev, pomnilnika, pasovne širine ali diskovnega polja). Na strežniškem sistemu zaradi svoje narave (prekomerna poraba strežniških sredstev) niso dovoljene naslednji tipi programske opreme:

 • aplikacije za klepet (t.i. “chat”),
 • aplikacije za igranje iger (t.i. “online/web games”),
 • aplikacije za deljenje datotek (t.i. “file sharing / P2P”),
 • t.i. “proxy” aplikacije,
 • aplikacije za prikazovanje oglasov (t.i. “banner rotation”), izjema je razumen obseg delovanja,
 • spletni agregati povezav (t.i. “link farms”),
 • spletni pajki (t.i. “crawlers, bots, parsers”).

Vsa programska oprema, ki ni prednaložena na ponudnikovem strežniku, mora biti v primeru dvoma o prekomerni porabi strežniških sredstev odobrena s strani ponudnika.

Zaradi velike možnosti zlorabe ni dovoljeno uporabljati ponudnikovih storitev za omogočanje brezplačnega gostovanja, brezplačnih spletnih strani, brezplačnih domen ali podobnih storitev.

Zaradi narave sledečih storitev primarni namen uporabe ponudnikovega strežniškega okolja ne more oz. sme biti:

 • serviranje audio/video vsebin (t.i. “audio/video streaming”),
 • gostovanje velikih galerij multimedijskih vsebin (fotografije, video posnetki, zvočni posnetki, ipd.),
 • FTP gostovanje / deljenje (t.i. “FTP sharing”).

Na strežniškem sistemu zaradi svoje narave niso dovoljene naslednje vsebine:

 • piramidne oz. Ponzi sheme in/ali HYIP (t.i. “High Yield Investment Programs”) programi,
 • žaljive, obscene ali nasilne vsebine oz. vsebine, ki pozivajo k omenjenim aktivnostim,
 • avtorsko zaščiteni materiali,
 • programska oprema, ki omogoča deljenje avtorsko zaščitenih materialov (t.i. “torrent” strani).

Uporaba ponudnikovih strežniških sistemov v testne namene ni dovoljena. Strežniško okolje je primerno za gostovanje programske opreme, ki je pripravljena za produkcijo (t.i. “production ready”).

Pri delu s časovnimi opravili (t.i. “cronjobs”), ki omogočajo samodejno izvajanje funkcij ob specifičnih časovnih intervalih, je prepovedano izvajanje funkcij več kot 1-krat na 30 minut.

Največja dovoljena velikost posamezne dodateke, ki jo naročnik prenese na ali iz strežnika je omejena s strani zunanjega ponudnika in je odvisna od paketa spletnega gostovanja.

Zapisi v eni (1) podatkovni bazi so omejeno s strani zunanjega ponudnika so odvisni od paketa spletnega gostovanja.

V kolikor naročnik sam izdeluje varnostne kopije svojih podatkov, na strežniškem sistemu ni dovoljeno hraniti teh kopij. Lastne varnostne kopije podatkov se lahko shranjujejo na osebni računalnik oz. druge zapisljive medije oz. spletne storitve, ki so namenjene hrambi podatkov.

Na paketih spletnega gostovanja je dovoljeno shranjevati le datoteke, ki so neposredno povezane z delovanjem spletnih strani. Konkretno to pomeni, da paketi spletnega gostovanja niso namenjeni arhiviranju podatkov temveč gostovanju spletnih strani, trgovin in aplikacij. Pod to omejitev spadajo tudi aplikacije, ki so namenjene nalaganju in hrambi datotek, torej video / audio portali, spletne učilnice in podobne platforme. Ker te spletne strani tipično generirajo bistveno več podatkov kot klasične spletne strani, deljeno okolje za gostovanje teh portalov ni primerno.

Naročnik se strinja, da lahko ponudnik določemenu IP naslovu začasno in brez obvestila onemogoči dostop do strežniškega okolja, v kolikor le-ti prekomerno izkoriščajo strežniška sredstva oz. ponudnik lahko glede na naravo dostopa sklepa, da gre za zlorabo storitev.

3.8.1. Prekomerno pošiljanje elektronske pošte

Sporočilo lahko pošljete največ 50 prejemnikom hkrati. V primeru, da pošiljate sporočilo več kot 50-tim prejemnikom, je potrebno med pošiljanjem uporabljati zakasnitve.

Na vseh paketih je zaradi zaščite proti avtomatiziranemu pošiljanju SPAM sporočil, nastavljena omejitev pošiljanja sporočil na uro in je odvisna od paketa in ponudnika spletnga gostovanja.

Uporaba paketov gostovanja sicer ni namenjena pošiljanju elektronske pošte na naključne elektronske naslove. Taka aktivnost se smatra kot razpošiljanje SPAM oz. nezaželene e-pošte, ki na spletu predstavlja vedno večji problem. Neupoštevanje tega pravila predstavjla tudi kršenje pogojev uporabe naših storitev, kar se lahko sankcionira z omejitvijo uporabe e-pošte in/ali takojšnjo prekinitvijo storitev in odpoved uporabe storitev. Prepovedano je masovno pošiljanje sporočil.

3.8.2. Omejitev števila datotek

Vsi paketi spletnega gostovanja imajo omejeno število datotek, ki se lahko hkrati nahajajo na strežniku spletnega gostovanja. Omejitev števila datotek je odvisna od paketa in ponudnika spletnega gostovanja.

3.8.3. Prekoračitev omejitev

Naročnik razume in se strinja, da lahko v primeru, da določen paket gostovanja preseže katerokoli omejitev, spletna stran, trgovina ali druga spletna aplikacija na izbranem spletnem gostovanju preneha delovati.

3.9. Česa spletno gostovanje ne zajema

Čeprav so na nivoju spletnega gostovanja vzpostavljeni varnostni mehanizmi, le ta ne zagotavlja varnosti spletnih strani ali drugih aplikacij na spletnem gostovanju. Spletno gostovanje tudi ne zajema skrbi in izvajanje aktivnosti za varnost spletnega mesta in varnosntih pregledov. Za to mora poskrbeti lastnik spletnega mesta sam.

Spletno gostovanje ne zajema vzdrževanja, upravljanja ali urejanja spletnega mesta (posodabljanja vtičnikov, jedra, tem, izdelave varnostnih kopij, urejanje in dodajanja vsebin…).

3.10. Reklamacija spletnega gostovanja

Pri storitvi spletnega gostovanja omogočamo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) 90-dnevno preizkusno obdobje, ki prične teči prvi dan, ko je oddano naročilo in v okviru katerega lahko naročnik kadarkoli zahteva povračilo sredstev za nakup gostovanja.

V primeru, ko naročnik poleg storitve gostovanja naročil tudi dodatno storitev migracije podatkov (selitev spletne strani ali e-pošte od starega ponudnika), ki je ob naročilu storitve spletnega gostovanja brezplačna, sme ponudnik ob odstopu naročnika od pogodbe izvedene storitve potrošniku zaračunati v skladu s cenikom.

3.11. Izvedba marketinških e-mail kampanj

Naročnik se zavezuje, da ponudnikov storitev ne bo uporabljal za razpošiljanje nezaželene e-pošte. Za nezaželeno e-pošto se štejejo vsa množična oz. masovna reklamna obvestila (npr. več kot 500 naslovnikov), na katera se prejemniki teh obvestil niso posebej naročili (t.i. “double opt-in”).

Za nezaželena e-mail obvestila se prav tako štejejo vsa masovna reklamna obvestila, ki ne vsebujejo možnosti za enostavno odjavo (t.i. “Unsubscribe”) od teh obvestil.

3.12. Plačilo in frekvenca obračunavanja

Storitev spletnega gostovanja lahko naročnik plačuje mesečno ali letno, skladno z na dan sklenitve vzdrževalne pogodbe veljavnim cenikom in izbranim paketom vzdrževanja. Frekvenco plačevanja naročnik in izvajalec definirata v vzdrževalni pogodbi.

4. Pogoji registracije in zakupa spletnih domen

4.1. Uvodna določila

Ponudnik pri registraciji in zakupom spletnih domen deluje kot posrednik med naročnikom in zunanjim ponudnikom oz. registrarjem.

4.2. Splošno

Naročnik se zavezuje, da bo zagotovil vse potrebne podatke za registracijo, prenos ali podaljšanje domene.

Naročnik se zavezuje, da se bo informiral in sprejel vsa pravila, ki veljajo za posamezno domensko končnico oz. domeno, ki jo želi registrirati, jo prenesti k ponudniku ali podaljšati. Ponudnik na željo naročnika lahko posreduje več informacij in razlago pogojev.

Ta sporazum ostane veljaven za čas registracije domene, ki jo naročnik izbere. Če bo določena domena prenešena na drugega registrarja se ta sporazum samodejno prekine.

4.3. WHOIS baze

Za potrebe WHOIS baz naročnik dovoljuje objavo naslednjih podatkov:

 • ime in priimek in/ali naziv podjetja,
 • poštni naslov,
 • elektronski naslov,
 • telefon in/ali faks številko,
 • ime domene,
 • DNS strežnike,
 • datum registracije in veljavnosti domene.

4.4. WHOIS servis za preverjanje domen

Na spletnih straneh zunanjega ponudnika je objavljen WHOIS vmesnik (spletni obrazec), preko katerega lahko vsi obiskovalci spletnih strani preverjajo stanje spletnih domen.

Ponudnik ne jamči za pravilnost podatkov, ki jih prikazuje WHOIS vmesnik, saj zaradi same narave spletnih domen in WHOIS servisov po svetu to ni tehnično izvedljivo.

Naročnikom priporočamo, da se posvetujejo s ponudnikom, kadar niso prepričani, ali so podatki resnično pravilni.

4.5. Splošni pogoji za registracijo domen

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjen in da sprejema pravila registra za posamezno vrhnjo domeno in da se jih zavezuje v celoti spoštovati. Zunanji ponudnik vodi seznam registrov po posameznih vrhnjih domenah in na željo naročnika le-tej posreduje podatke o registru za določeno vrhnjo domeno. Spletne strani nekaterih registrov so v času veljavnosti teh splošnih pogojev dostopne na naslednjih spletnih povezavah:

.COM, .NET, .CC – Verisign Inc.,
.ORG, .NGO, .ONG – PIR,
.BIZ, .US – Neustar,
.INFO – INFO.info,
.EU – EURid,
.SI – Register.si,
.ME – Domain.me,
.DE – DENIC,
.AT – NIC.AT,
.IT – NIC.IT,
.FR – AFNIC,
.CO – GO.CO,
.RU – NIC.ru,
.ES – Dominios.es,
.MOBI – dotMobi.mobi,
.UK, .CO.UK – Nominet.

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da so pravila posameznega registra v celoti neodvisna od volje in ravnanj ponudnika ali zunanjega ponudnika ter da so registri samostojne (pravne) osebe, ki niso povezane s ponudnikom ali zunanjim ponudnikom.

Imena domene po opravljeni registraciji v zakupljenem obdobju ni možno zamenjati.

Storitve registracije .SI domen, ki jih opravlja ponudnik (registrar .SI domen), so podvržene pravilom in postopkom, ki jih določa organizacija ARNES (register .SI domen), zato si ponudnik pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

Pravila in pogoji, s katerimi se naročnik strinja ob naročilu .SI domene:

 • Splošni pogoji register.si,
 • Domenski spori register.si,
 • Varovanje zasebnosti register.si.

4.6. Registracija domene

Naročnik se strinja, da ponudnik ne more jamčiti, da bo naročnik lahko registriral željeno domeno, čeprav trenutno poizvedba preko WHOIS srežnikov nakazuje, da je željeno ime domene še na voljo.

Naročnik se strinja, da niti registracija domene niti način na katerega jo bo uporabljal, ne krši zakonitih pravic tretjih oseb in nadalje, da domena ni registrirana za, niti ne bo uporabljena za kakršenkoli nezakonit namen.

4.7 Cene domen

Cena domene je odvisna od domenske končnice in cene zunanjega ponudnika in se lahko kadarkoli, brez opozorila, spremeni.

4.8. Prenos domene

Naročnik se strinja, da lahko naroči prenos domene od drugega registrarja k ponudniku le v primeru, da:

 • je lastnik domene ali deluje oz. razpolaga s pooblastilom lastnika domene,
 • ima dostop do e-poštnega naslova nosilca domene,
 • lahko pridobi avtorizacijski ključ oz. EPP kodo (oz. t.i. “Auth Code”),
 • je domena še vsaj 5 dni pred potekom,
 • ima možnost potrditi prenos domene.

Ob prenosu domene se pri določenih domenah izvede tudi samodejno podaljšanje domene za 1 leto v skladu s pravili vrhovnih registrarjev za generične domenske končnice kot so .COM, .NET, .ORG, ipd.

Naročnik razume in se strinja, da je prenos domene od ponudnika k drugemu registrarju izvedljiv brez dodatnih zapletov in stroškov le v primeru, ko domena še ni potekla oz. trenutni registrar ni omejil možnosti prenosa.

4.9. Trajanje zakupa in podaljšanje domene

Naloga naročnika je, da pravočasno izvede transakcijo v skladu s plačilnim rokom, ki je naveden na predračunu za podaljšanje posamezne domene. Na podlagi tega lahko ponudnik izvrši pravočasno podaljšanje posamezne domene in tako zagotovi nemoteno delovanje le-te.
V nasprotnem primeru dotična domena preide v status “KARANTENA”. Pri obujanju posamezne domene iz statusa “KARANTENA” lahko nastanejo dodatni stroški, ki jih določa vrhovni registrar in na katere ponudnik nima vpliva.

4.10. Reklamacija domen

Naročnik v skladu z ZVPOT nima pravice odstopiti od pogodbe za registracijo domene, kadar je domena v skladu z zabeleženo transakcijo že registrirana. Gre namreč za storitve, ki so bile opravljene po natančnih navodilih naročnika oz. so bile prilagojene naročnikovim potrebam in zaradi svoje narave niso primerne za vračilo.

5. Pogoji storitve najema spletne trgovine

5.1. Uvodna določila

Ti pogoji urejajo odnos med naročnikom in ponudnikom pri zagotavljanju storitve najema spletne trgovine.

5.2. Sklenitev najema spletne trgovine

Storitev najema spletne trgovine stopi v veljavo, ko so izpolnjeni sledeči pogoji:

 • naročnik preko povpraševanja izkaže zanimanje za najem spletne trgovine;
 • ponudnik naročniku pripravi informativno ponudbo;
 • naročnik poravna v ponudbi naveden znesek – s tem naročnik potrdi ponudbo in sprejme splošne pogoje poslovanja ponudnika;
 • izvajalec sredstva prejme na svoj TRR – naročilo je uradno sklenjeno;
 • naročnik ponudniku posreduje vse potrebne podatke in informacije za izvajanje storitev;

5.3. Trajanje pogodbe/najema

Najem se sklene za obdobje enega (1) leta z možnostjo podaljšanja.

5.4. Prehodno obdobje in roki

Prehodno obdobje je čas v katerem izvajalec od naročnika pridobi vse podatke potrebne za vzpostavitev najema spletne trgovine.

Minimalno prehodno obdobje je 10 dni delovnih dni in se podaljša sorazmerno s časom, ki ga naročnik potrebuje za posredovanje vseh potrebnih podatkov in informacij.

Ko izvajalec pridobi vse potrebne podatke in informacije prične teči 2-dnevni rok (2 delovni dnevi) v katerem izvajalec vzpostavi spletno trgovino.

5.5. Prekinitev pogodbe/najema

Pogodbo lahko katera koli stranka odpove, če druga stranka prekrši katero koli obveznost iz pogodbe ali pogojev poslovanja in stranka, ki je kršila, ne odpravi te kršitve v tridesetih (30) dneh po prejemu obvestila.

Izvajalec lahko nemudoma odpove to pogodbo, če:

 • (i) naročnik v dogovorjenem roku ne poravna finančnih obveznosti po tej pogodbi;
 • (ii) naročnik spletno trgovino uporablja za prodajo nelegalnih produktov;

5.6. Vključene storitve

Najem spletne trgovine vključuje sledeče storitve:

 • spletna domena z domensko končnico SI
 • deljeno spletno gostovanje (2GB prostora na disku, 1x e-poštni naslov, SSL certifikat)
 • tedenske varnostne kopije spletne trgovine s štirimi (4) obnovitvenimi točkami shranjene v oblaku
 • 2x na leto posodobitve jedra, tem in vtičnikov
 • licence za osnovna orodja
 • vzpostavitev in nastavitev spletne trgovine (davki, načini dostave, načini plačil…)
 • možnosti dostave: lasten prevzem, dostava z dostavno službo
 • možnosti plačil: po povzetju, nakazilo na TRR, plačilna kartica (preko ponudnika Stripe)
 • spletna trgovina je v slovenskem jeziku
 • spletna trgovina je primerna za prodajo na območju republike Slovenije

5.7. Storitve, ki NISO ZAJETE v najem spletne trgovine

Spodaj navedene storitve niso zajete v najem spletne trgovine in se obračunajo po na dan opravljanja storitev veljavnem ceniku:

 • licence namenskih plačljivih vtičnikov
 • vzdrževanje po meri razvitih vtičnikov in rešitev, ki niso javno dostopne;
 • vzdrževanje in odpravljanje napak po meri razvitih rešitev povezav z zunanjimi sistemi, ki niso javno dostopne;
 • odpravljanje napak, ki so posledica neodgovornega ravnanja naročnika (lastnika spletnega mesta) – npr. svoje geslo je delil s tretjimi osebami, šibka geslo uporabnikov…;
 • odpravljanje napak, ki so posledica kibernetskega napada (odpravljanje in čiščenje zlonamerne kode…);
 • obnovitev (ponovna vzpostavitev) spletnega mesta iz zadnje varnostne kopije (razen če je ta storitev zajeta v paket vzdrževanja);
 • težav, ki so posledica neprimernega paketa spletnega gostovanja;
 • težav, ki bi jih bilo potrebno urediti in o katerih je bil naročnik obveščen s strani izvajalca a se naročnik z odpravo teh napak ni strinjal;
 • tehnična ali vsebinska optimizacija za spletne iskalnike SEO (on-site ali off-site);
 • urejanje spletnega mesta (urejanje pomeni urejanje vsebin, kot je dodajanje/urejanje/brisanje besedil, strani in podstrani, slik in drugih medijskih datotek, kreiranje/brsianje novih menijev, dodajanje/brisanje uporabnikov…)
 • dodajanje ali urejanje izdelkov oz. kategorij izdelkov;
 • ali katera koli druga storitev, ki ni navedena v točki 5.6. teh splošnih pogojev.

5.8. Razširitve in nadgradnje

Spletno trgovino v najemu je po dogovoru mogoče nadgraditi z različnimi funkcionalnostmi ali jo povezati z zunanjimi sistemi.

Strošek nadgradnje je enkraten strošek in se obračuna po na dan opravljanja storitev veljavnem ceniku oz. po v naprej pripravljeni ponudbi.

V kolikor je taka nadgradnja povezana z najemom oz. zakupom letne licence za uporabljeno orodje, se le ta plačuje letno in ni zajeta v ceno najema spletne trgovine.

Pri tem je potrebno upoštevati, da je za določene nadgradnje potrebno nadgraditi tudi paket spletnega gostovanja, kar pomeni višji letni strošek najema spletne trgovine.

5.9. Odkup spletne trgovine

Naročnik se lahko v času trajanja najema kadarkoli odloči za odkup spletne trgovine. Odkup se opravi po dogovoru z izvajalcem po ceniku, ki velja na dan odkupa.

Z odkupom naročnik preneha plačevati letni najem, spletna trgovina pa postane njegova last. Hkrati pridobi popolni administratorski dostop do vseh nastavitev spletne trgovine.

Z odkupom naročnik ni več upravičen do storitev, ki so zajete v najemu (letni zakup spletne domene, spletno gostovanje, licence in posodobitve).

Odkup najema spletne trgovine ne zajema odkupa licenc orodij (vtičnikov).

Zakup spletne domene in spletno gostovanje lahko naročnik v tem primeru sklenete pri izvajalcu, kot ločeno storitev (storitvi se plačujeta letno) ali pri katerem drugem ponudnike, h kateremu lahko prenese/preseli odkupljeno spletno trgovino.

Že plačana vrednost najema se ne odšteje od vrednosti odkupa.

5.10. Izobraževanje in predaja spletne trgovine

Po vzpostavitvi in nastavitvi spletne trgovine izvajalec naročniku preko videoklica preda spletno trgovino. Pri tem mu pokaže osnovne uporabe in rokovanja s spletno trgovino kot je upravljanje z naročili, dodajanje in urejanje izdelkov in kategorij, upravljanje s kuponi.

Zadnja posodobitev: 7.04.2023

Preden greš

Naroči se na uporabne vsebine in nasvete. Saj veš, znanja ni nikoli preveč.

Tvojih osebnih podatkov ne bomo nikoli delili s tretjimi osebami. Poglej pravilnik o zasebnosti.